Analizy i opracowania - pomiary akustyczne

Służymy wsparciem we wszelkich kwestiach związanych z akustyką, począwszy od akustyki budowlanej, poprzez profesjonalne rozwiązania antywibracyjne, aż po aranżację i akustykę wnętrz. 
Oferujemy:

 • Opracowania
  • Akustyki wnętrz
  • Izolacji akustycznej przegród
  • Wibroizolacji maszyn i urządzeń
  • Wibroizolacji budynków
  • Symulacje hałasu i czasu pogłosu
  • Analizy środowiskowe

 • Konsultacje
  • Nadzór
  • Konsultacje problemów akustycznych
  • Konsultacje projektowe

Obszar wykonywanych badań i analiz

Pomiar akustyczny – czym jest i w jakim celu się go wykonuje?

Precyzyjne badania natężenia dźwięku w danym środowisku nazywa się pomiarami hałasu. Takie działania pozwalają kontrolować emitowane odgłosy oraz określać dokładne źródło lub źródła niekorzystnego natężenia dźwięków. Dokładne rozpoznanie pochodzenia hałasu umożliwia jego znaczne ograniczenie lub całkowitą eliminację. Istnieją normy prawne, które określają dopuszczalny poziom natężenia niepożądanych dźwięków. Ich zastosowanie ma celu optymalizację stanu akustycznego w danym środowisku.

Działalność człowieka generuje często szkodliwy hałas. Niepożądane dźwięki mogą powstawać w wyniku prac przeprowadzanych na otwartej przestrzeni oraz w halach przemysłowych.  Z pomiarowo – badawczego punktu widzenia wyróżnia się kilka grup wysokiego natężenia dźwięków:

 • hałas przemysłowy – powstaje na skutek eksploatacji urządzeń przemysłowych, działania wentylatorów, klimatyzatorów oraz instalacji technologicznych. Może być także generowany przez pojazdy przemieszczające się na terenie przedsięwzięcia. Hałas tego rodzaju występuje najczęściej przy zakładach produkcyjnych i przemysłowych, hipermarketach, fermach drobiu oraz na stacjach paliw.
 • hałas komunikacyjny – jego źródłem jest ruch drogowy (pochodzący z dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz autostrad), kolejowy, lotniczy oraz tramwajowy.
 • hałas w budynkach – jest emitowany na przykład przez instalacje znajdujące się w obiektach – urządzenia wodne, kotłownie, drogi i ciągi komunikacyjne, wentylacja. Ten rodzaj hałasu jest generowany także w miejscach publicznych, zakładach przemysłowych oraz centralach wentylacyjnych.

Obowiązujące przepisy traktują hałas jako pewnego rodzaju zanieczyszczenie środowiska. Z tego powodu podlega on podobnym ograniczeniom. Istnieją jasno określone normy, jakich nie powinien przekraczać poziom niepożądanych dźwięków. Systematycznie przeprowadza się pomiary hałasu występującego na danym terenie, aby upewnić się, że ustalone zasady są przestrzegane.

Pomiary akustyczne – w jaki sposób się je przeprowadza?

Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody wskazuje na istnienie dwóch metod odpowiednich do mierzenia natężenia hałasu. Wyróżnia się metodę ciągłą oraz metodę próbkowania.

Metoda ciągła, jak sama nazwa wskazuje, polega na rejestrowaniu sygnału dźwiękowego w sposób ciągły. Jest wykorzystywana, kiedy nie istnieje możliwość dokonania pomiaru poziomu hałasu emitowanego z poszczególnych źródeł. To narzędzie jest także przydatne wtedy, kiedy nie ma możliwości oznaczenia dokładnego okresu i czasu działania źródeł hałasu.

Metoda próbkowania jest skuteczna, kiedy nadmiar dźwięków jest emitowany w możliwych do zidentyfikowania odcinkach czasowych. Sprawdzi się wtedy, kiedy pojawiający się hałas jest na poziomie ustalonym dla tych odcinków. Próbki odcinków czasowych mogą być różnej długości.

Pomiar akustyczny – izolacyjność akustyczna

Jest to rodzaj badania przeprowadzany najczęściej podczas odbioru nowego lokalu. Jeśli deweloper zaplanował i wykonał budowę zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi izolacyjności na dźwięki uderzeniowe i powietrzne, to obiekt będzie bardzo komfortowym miejscem do zamieszkania. Wszelkie hałasy generowane przez ludzi z sąsiedztwa będą skutecznie tłumione. Pomiar akustyczny tego typu przeprowadza się także podczas projektowania lokali usługowych różnego rodzaju. Ma to szczególne znaczenie, jeśli planowanym przedsięwzięciem ma być studio nagraniowe lub wtedy, gdy lokal znajduje się w pobliżu innych działalności generujących dużo hałasu. Należy wtedy zadbać o odpowiednie wytłumienie dźwięków zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczenia.

Pomiary akustyczne – hałas środowiskowy

Pomiary akustyczne hałasu środowiskowego mają na celu skonfrontowanie realnej sytuacji i natężenia hałasu na danym terenie z wartościami przewidzianymi przez przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. Takiemu pomiarowi podlega natężenie dźwięków generowane przez ruch kolejowy, lotniczy lub uliczny. Cyklicznie bada się także hałas pochodzący z pozostałych działalności, na przykład zakładów przemysłowych lub wentylatorów dachowych. Mierzenie poziomu hałasu środowiskowego następuje, kiedy w okolicy dzielnic mieszkalnych realizowane są inwestycje przemysłowe, na przykład nowy zakład produkcyjny lub nowa droga.

Pomiar akustyczny – drgania budynków

Pomiar akustyczny mierzący drgania budynków przeprowadza się w celu dokładnej oceny, jaki wpływ mają na ludzi drgania przekazywane przez konstrukcję budynków. Testowanie wykonywane jest za pomocą specjalnego czujnika przyspieszeń umieszczonego na mierzonej powierzchni. Istnieje także nienormatywny sposób przeprowadzania tego rodzaju pomiarów. Badania wibracji pozwalają oszacować główne drogi przenoszenia się dźwięku, na przykład pomiędzy pomieszczeniami. Pomiar drgań okazuje się niezastąpiony w przypadkach, gdy potrzebujemy wyznaczyć maksymalną możliwą izolacyjność akustyczną lub zmierzyć hałas generowany przez urządzenia. Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie zwykłe badanie poziomu hałasu lub izolacyjności akustycznej okazuje się niewystarczające.

Naszą pracę wykonujemy z najwyższą starannością, pamiętając, że bardzo często najlepsze rozwiązanie jest kompromisem pomiędzy jakością używanych materiałów, specyfiką wykonania oraz dostępnymi środkami finansowymi.
Dysponujemy ekipą montażystów, dzięki czemu Nasze usługi często – łącząc się z wykonawstwem – są kompleksowym rozwiązaniem w zakresie akustyki budowlanej.

Wykonujemy:

 • pomiary akustyczne
 • symulacje akustyczne
 • projekty akustyczne wnętrz
 • opracowania akustyczne budynków
 • dobory wibroizolacji
 • montaż izolacji akustycznych, wibroizolacji, paneli akustycznych
 • konsultacje dot. problemów akustycznych
 • nadzory budowlane